top of page

GTC a Dosbarthu

Rhagymadrodd  

Mae'r Gwerthwr yn cynnal gweithgaredd masnach Chwain/Antique ac yn cynnig gwasanaeth gwerthu Cynnyrch ar-lein ar wefan www.faienceantiquem.com. Mae'r amodau cyffredinol hyn (y cyfeirir atynt o hyn ymlaen fel "Amodau") wedi'u cadw'n gyfan gwbl ar gyfer Prynwyr unigol a phroffesiynol.

Erthygl 1 - Diffiniadau 

Bydd gan y termau a ddefnyddir yn yr Amodau yr ystyr a roddir iddynt isod: Prynwr: person naturiol yn caffael Cynhyrchion trwy'r Safle. Gwerthwr: MOREAU PASCALE, 765 chemin du mas des pebbles 30300 BEAUCAIRE - 0618312371 @: brocante.m@yahoo.com

Rhif SIRET: 50402914100034
TAW ryng-gymunedol: FR25504029141

Erthygl 2 - Pwrpas

Pwrpas yr Amodau yw diffinio hawliau a rhwymedigaethau'r Gwerthwr a'r Prynwr mewn cysylltiad â gwerthu'r Cynhyrchion trwy'r Wefan.

Erthygl 3 - Cwmpas  

Mae'r Amodau'n berthnasol i bob gwerthiant o Gynhyrchion gan y Gwerthwr i'r Prynwr, a wneir trwy'r Safle www.faienceantiquem.com yn cadw'r hawl i addasu neu addasu'r amodau gwerthu cyffredinol hyn ar unrhyw adeg. Mewn achos o addasu, bydd yr amodau gwerthu cyffredinol sydd mewn grym ar ddiwrnod y gorchymyn yn cael eu cymhwyso i bob archeb. Dim ond ar ôl i'r Prynwr dderbyn yr Amodau ymlaen llaw y bydd Gorchymyn yn cael ei ystyried gan y Gwerthwr.  

Erthygl 4 - Trefn

Mae'r Prynwr yn gosod ei Archeb trwy'r Safle.  Cyflwynir yr holl wybodaeth gytundebol yn bennaf yn Ffrangeg, ac yn iaith y wlad lle mae'r wefan ar agor, yn dibynnu ar y wlad, a bydd yn cael ei chadarnhau fan bellaf ar adeg ei chyflwyno.

Erthygl 4.1: Dilysu gorchmynion

Mae'r Prynwr yn datgan ei fod wedi darllen yr Amodau cyn gosod ei Archeb ac yn cydnabod bod dilysiad ei Archeb yn awgrymu derbyn eu telerau.  Mae'r Prynwr yn cydnabod ymhellach bod yr Amodau ar gael iddo mewn modd sy'n caniatáu eu cadw a'u hatgynhyrchu, yn unol ag erthygl 1369-4 o'r Cod Sifil.  Er mwyn gosod yr Archeb, rhaid i'r Prynwr ddarparu data sy'n ymwneud ag ef i'r Gwerthwr a chwblhau ffurflen ar-lein sy'n hygyrch o'r Wefan.  Hyd at y cam olaf, bydd gan y Prynwr y posibilrwydd o ddychwelyd i'r tudalennau blaenorol ac o gywiro ac addasu ei Orchymyn a'r wybodaeth a ddarparwyd yn flaenorol.  Yna bydd e-bost cadarnhau, yn cydnabod derbyn y Gorchymyn ac yn cynnwys yr holl wybodaeth hon, yn cael ei anfon at y Prynwr cyn gynted â phosibl.  Rhaid i'r Prynwr felly ddarparu cyfeiriad e-bost dilys wrth lenwi'r meysydd sy'n ymwneud â'i hunaniaeth.  

4.2 Dilysrwydd y cynnig – Cynnyrch ddim ar gael  

Mae'r cynigion a gyflwynir gan y Gwerthwr ar y Safle yn ddilys cyn belled â'u bod yn weladwy ar y wefan, o fewn terfynau'r stoc sydd ar gael.  Rhoddir y ffotograffau a'r disgrifiadau o'r cynhyrchion er gwybodaeth yn unig, a gallant fod yn destun mân addasiadau heb i'n hatebolrwydd gael ei ymgysylltu nac i anghydfod ynghylch rheoleidd-dra'r gwerthiant.  Ar ôl derbyn eich archeb, rydym yn gwirio argaeledd y cynnyrch (au) a archebwyd. 

Os na fydd Cynnyrch a archebir gan y Prynwr ar gael, mae'r Gwerthwr yn ymrwymo i hysbysu'r Prynwr trwy e-bost cyn gynted ag y daw'n ymwybodol nad yw hyn ar gael.  Os na fydd ar gael, rydym yn ymrwymo o fewn 30 diwrnod i ddilysu'r gorchymyn i gynnig naill ai cyfnewid neu ad-daliad i chi.  Os yw un o'r cynhyrchion yn eich archeb allan o stoc: Rydym yn cludo gweddill eich archeb.  

Erthygl 5 - Pris - Taliad

Mae prisiau'r Cynhyrchion a nodir ar dudalennau'r Wefan yn cyfateb i'r prisiau heb gynnwys trethi ac eithrio cyfranogiad yng nghostau paratoi logistaidd a chludo.  Mae'r Gwerthwr yn cadw'r hawl i addasu prisiau'r Cynhyrchion a gyflwynir ar y Wefan.  Fodd bynnag, bydd y Cynhyrchion yn cael eu hanfonebu i'r Prynwr ar sail y prisiau sydd mewn grym ar adeg dilysu'r Gorchymyn.

Erthygl 5.1 Telerau talu:

Telir am y Gorchymyn:  - Gyda cherdyn credyd: gwneir taliad gan weinydd banc diogel ar adeg yr archeb. Mae hyn yn awgrymu nad oes unrhyw wybodaeth bancio amdanoch yn mynd trwy'r wefan www.faienceantiquem.com. Felly mae talu â cherdyn yn berffaith ddiogel; Mae'r wybodaeth bersonol a drosglwyddir o'r wefan www.faienceantiquem.com i'r ganolfan brosesu yn destun amddiffyniad ac amgryptio; felly bydd eich archeb yn cael ei gofnodi a'i ddilysu pan fydd y banc yn derbyn taliad. 

Ni ellir canslo'r archeb talu a wnaed gyda cherdyn banc. Felly, mae taliad y Gorchymyn gan y Prynwr yn ddiwrthdro.

Erthygl 5.3 Diofyn Taliad:

Mae FAIENCE ANTIQUE MFR, yn cadw'r hawl i wrthod gwneud danfoniad neu i anrhydeddu archeb gan ddefnyddiwr nad yw wedi talu archeb flaenorol yn llawn neu'n rhannol neu y mae anghydfod talu ar y gweill ag ef neu weinyddol.  

Erthygl 5.4 Storio data:

Nid yw FAIENCE ANTIQUE MFR yn arbed data cardiau credyd ei gwsmeriaid.  

Erthygl 6 - Cyflwyno

Mae swm y Costau Cludo yn cael ei gyfrifo yn ôl y pwysau a'r cyrchfan, caiff ei gyfathrebu'n awtomatig i chi ar ôl dilysu'ch basged ac mae wedi'i gynnwys yng nghyfanswm y pris i'w dalu am eich archeb.  Bydd y Cynnyrch yn cael ei ddanfon i'r cyfesurynnau a nodir gan y Prynwr ar y ffurf a gwblhawyd wrth osod yr Archeb. 

Mae'r holl amseroedd a gyhoeddir yn cael eu cyfrifo mewn diwrnodau gwaith.  Mae'r Gwerthwr yn ymrwymo i brosesu'r Gorchymyn o fewn tri deg diwrnod o'r diwrnod ar ôl dilysu'r Gorchymyn.  Gall mynd y tu hwnt i'r amser cludo arwain at ganslo'r archeb.  Mae'r amseroedd a nodir yn amseroedd cyfartalog ac nid ydynt yn cyfateb i'r amseroedd ar gyfer prosesu, paratoi a chludo'ch archeb (allan o warws). At yr amser hwn, rhaid ychwanegu amser dosbarthu'r cludwr.

Mae'r cynhyrchion bob amser yn teithio ar risg y derbynnydd y mae'n rhaid iddo, mewn achos o oedi, difrod neu brinder, arfer atebolrwydd yn erbyn y cludwr neu wneud yr amheuon angenrheidiol i'r olaf er mwyn caniatáu arfer yr atebolrwydd hwn. Mae FAIENCE ANTIQUE MFR yn gwadu pob atebolrwydd sy'n ymwneud â phroblemau difrod, torri, dirywiad neu golli pecynnau. Nid yw FAIENCE ANTIQUE MFR bellach yn gyfrifol am becyn y cwsmer cyn gynted ag y bydd y cludwr yn gyfrifol am bob un ohonynt.

Mae'r pecynnu yn cael ei wneud gan FAIENCE ANTIQUE MFR, mae'r blychau, lapio swigod a chyflenwadau eraill o ansawdd da ac yn cael eu defnyddio'n effeithlon i sicrhau diogelwch da'r cynhyrchion a gludir i gwsmeriaid.

Erthygl 7 - Canslo - Tynnu'n ôl - Ad-daliad

Erthygl 7.1 Hawl i ddychwelyd:    

Ni dderbynnir hawl i ddychwelyd, nac ad-daliad.

SYLW: Ni dderbyniwyd unrhyw arian yn ôl.

Erthygl 8 - Gwarant

Ni all y cwsmer gael unrhyw warant ar gynnyrch ail-law, mewn gwirionedd, mae'r nwyddau corfforol a werthir gan FAIENCE ANTIQUE MFR yn hen nwyddau a all gynnwys diffygion, olion traul oherwydd eu hoedran, sglodion, staeniau a chraciau. nid ydynt wedi'u peiriannu na chynhyrchion stoc. Mae'r holl gynnyrch ar y wefan www.faienceantiquem.com yn unigryw.

Erthygl 9 - Atebolrwydd

Ni ellir cymryd rhan yn atebolrwydd y Gwerthwr os gellir priodoli diffyg perfformiad neu berfformiad gwael ei rwymedigaethau i'r Prynwr, i ddigwyddiad anrhagweladwy ac anorchfygol trydydd parti nad yw'n gysylltiedig â darparu'r gwasanaethau y darperir ar eu cyfer yn yr Amodau, neu i achos. o force majeure anrhagweladwy, anorchfygol ac allanol.  Ni all y Gwerthwr fod yn atebol am ddifrod sy'n deillio o nam ar ran y Prynwr yng nghyd-destun defnyddio'r Cynhyrchion.    

Erthygl 10 - Eiddo deallusol

Mae'r holl elfennau a gyhoeddir o fewn y Wefan, megis synau, delweddau, ffotograffau, fideos, ysgrifeniadau, animeiddiadau, rhaglenni, siarter graffeg, cyfleustodau, cronfeydd data, meddalwedd, wedi'u diogelu gan ddarpariaethau'r Cod Eiddo Deallusol ac yn perthyn i'r Gwerthwr.  Gwaherddir y Prynwr rhag torri’r hawliau eiddo deallusol sy’n ymwneud â’r elfennau hyn ac yn benodol rhag atgynhyrchu, cynrychioli, addasu, addasu, cyfieithu, echdynnu a/neu ailddefnyddio rhan ohonynt sy’n ansoddol neu’n feintiol sylweddol, gan eithrio gweithredoedd sy’n angenrheidiol ar gyfer eu arferol a’u cydymffurfiaeth. defnydd.   

Erthygl 11 - Data personol

Hysbysir y Prynwr, yn ystod ei lywio ac o fewn fframwaith y Gorchymyn, bod data personol yn ymwneud ag ef yn cael ei gasglu a'i brosesu gan y Gwerthwr.  Mae'r prosesu hwn yn destun datganiad i'r Comisiwn Nationale Informatique et Libertés ar gymhwyso Cyfraith Rhif 78-17 o Ionawr 6, 1978.  

Hysbysir y Prynwr bod ei ddata:  - yn cael eu casglu mewn modd teg a chyfreithlon,  - yn cael eu casglu at ddibenion penodol, eglur a chyfreithlon  - ni fydd yn cael ei phrosesu ymhellach mewn modd sy'n anghydnaws â'r dibenion hyn  - yn ddigonol, yn berthnasol a heb fod yn ormodol o ran y dibenion y cânt eu casglu ar eu cyfer a'u prosesu dilynol  - yn gywir ac yn gyflawn  - yn cael eu cadw ar ffurf sy'n caniatáu adnabod y personau o dan sylw am gyfnod nad yw'n hwy na'r cyfnod sy'n angenrheidiol at y dibenion y cânt eu casglu a'u prosesu ar eu cyfer.  

Mae'r Gwerthwr hefyd yn ymrwymo i gymryd yr holl ragofalon angenrheidiol i gadw diogelwch y data, ac yn benodol eu bod yn cael eu hystumio, eu difrodi neu fod gan drydydd partïon anawdurdodedig fynediad iddynt.  Defnyddir y data hwn i brosesu'r Gorchymyn yn ogystal ag i wella a phersonoli'r gwasanaethau a gynigir gan y Gwerthwr.  Ni fwriedir iddynt gael eu trosglwyddo i drydydd parti.  

Mae gan y Prynwr yr hawl i wrthwynebu prosesu data personol sy'n ymwneud ag ef ac i ddefnyddio'r data hwn at ddibenion chwilio, yn enwedig masnachol. Gall y Prynwr gwestiynu'r Gwerthwr er mwyn cael cadarnhad bod data personol sy'n ymwneud ag ef yn destun y prosesu hwn neu ddim yn destun y prosesu hwn, gwybodaeth sy'n ymwneud â dibenion y prosesu, y categorïau o ddata personol a brosesir ac at y derbynwyr neu'r categorïau o dderbynwyr i pwy y cyfathrebir y data, cyfathrebu’r data personol sy’n ymwneud ag ef yn ogystal ag unrhyw wybodaeth sydd ar gael am darddiad y data hwnnw.  

Gall y Prynwr hefyd fynnu bod y Gwerthwr yn cywiro, cwblhau, diweddaru, blocio neu ddileu unrhyw ddata personol sy'n anghywir, yn anghyflawn, yn amwys, wedi dyddio, neu y mae ei gasglu, ei ddefnyddio, ei gyfathrebu neu ei storio wedi'i wahardd. Er mwyn arfer yr hawl hon, bydd y Prynwr yn anfon e-bost at y Gwerthwr yn rhinwedd ei swydd fel rheolwr data, yn y cyfeiriad canlynol: faiencentiquem@yahoo.com  

Erthygl 12 - Confensiwn ar dystiolaeth

Cytunir yn benodol y caiff y Partïon gyfathrebu â’i gilydd yn electronig at ddibenion yr Amodau, ar yr amod bod mesurau diogelwch technegol a fwriedir i warantu cyfrinachedd y data a gyfnewidir yn cael eu rhoi ar waith.   Mae'r ddau Barti yn cytuno bod y Negeseuon E-bost a gyfnewidir rhyngddynt yn profi'n ddilys gynnwys eu cyfnewidiadau a, lle bo'n berthnasol, eu hymrwymiadau, yn enwedig o ran trosglwyddo a derbyn Gorchmynion.

Erthygl 16 - Annilysrwydd rhannol

Pe bai un neu fwy o amodau'r Amodau'n cael eu hystyried yn anghyfreithlon neu'n ddi-rym, ni fyddai'r dirymiad hwn yn arwain at ddirymu darpariaethau eraill yr Amodau hyn, oni bai bod y darpariaethau hyn yn anwahanadwy oddi wrth yr amod annilys.   

 

Erthygl 17 - Cyfraith gymwys

Mae’r Amodau’n cael eu llywodraethu gan gyfraith Ffrainc.  

Erthygl 18 - Priodoli awdurdodaeth

Mae'r Partïon yn cytuno, os bydd anghydfod a allai godi ynghylch gweithredu neu ddehongli'r Amodau, y byddant yn ceisio dod o hyd i ateb trafodaethol. Os bydd yr ymgais hon i ddatrys yr anghydfod yn gyfeillgar yn methu, caiff ei ddwyn gerbron y Llysoedd cymwys.   

Cwcis, storio gwybodaeth bersonol

Pan fyddwch yn pori ein gwefan, efallai y bydd gwybodaeth yn cael ei chofnodi, neu ei darllen, yn eich dyfais. Trwy barhau rydych yn derbyn blaendal a darllen cwcis er mwyn dadansoddi eich llywio a chaniatáu i ni fesur cynulleidfa ein gwefan.

gwybodaeth gyfreithiol

Unig Perchnogaeth Atebolrwydd Cyfyngedig FAIENCE ANTIQUE MFR, 765 chemin du mas des cailloux 30300 BEAUCAIRE - 0618312371 – faienceantiquem@yahoo.com

Rhif SIRET: 50402914100034
TAW ryng-gymunedol: FR25504029141

Cyflwyno

Dosbarthu yn Ffrainc Fetropolitan: Mae costau cludo yn amrywio.
Dosbarthu mewn gwlad o'r Undeb Ewropeaidd: Mae'r costau cludo yn amrywio.
Dosbarthu i wlad y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd: Mae costau cludo yn amrywio.

Oedi cyflwyno

1. Ar gyfer unrhyw archeb a gyflwynir yn Ffrainc Fetropolitan, bydd FAIENCE ANTIQUE MFR yn ymdrechu i gyflwyno'r archeb o fewn 5 diwrnod gwaith (Dydd Llun i Ddydd Gwener ac eithrio gwyliau cyhoeddus) o'r diwrnod y derbynnir y gorchymyn.

2. Ar gyfer unrhyw archeb a gyflwynir mewn gwlad arall o'r Undeb Ewropeaidd a thu allan i'r Undeb Ewropeaidd, bydd FAIENCE ANTIQUE MFR yn ymdrechu i gyflwyno'r archeb o fewn 10 diwrnod gwaith o'r diwrnod y derbynnir y gorchymyn.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page